Go to Top

Liên kết đào tạo

Lớp tư duy phản biện dành cho quản lý cấp trung – VCCI

Tư duy phản biện – Một kỹ năng quan trọng nhưng lại thiếu trầm trọng đối với xã hội Việt Nam hiện nay. Tư duy phản biện giúp bạn nhìn nhận một vấn đề đa chiều hơn với nhiều màu sắc khác nhau để tìm ra hướng giải quyết sáng tạo và thấu đáo nhất. “Sự phản biện chính là động lực và con đường giúp chúng ta tìm ra …Read More