Go to Top

Sáng tạo

Yes, i can

Tự nói rằng “Tôi chẳng sáng tạo chút nào” hoặc “Tôi chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề này” sẽ huỷ hoại sức sáng tạo của bạn. Sáng tạo cần tư duy lạc quan và sự quyết tâm. Thầy giáo đúng trước lớp học và cầm một miếng bìa nhỏ. Ông ta nói rằng “ Bài toán được đặt ra là Với miềng bìa này các Anh chị có …Read More