Go to Top

Kỹ năng

Kỹ năng quản lý cấp trung

Truyền cảm hứng đọc sách cho học viên tham gia mỗi lớp, mục tiêu mỗi tháng đọc ít nhất 1 quyển sách.Tham gia cộng đồng đọc sách để cùng nhau trao đổi và học hỏi: https://www.facebook.com/groups/1547547032048832 Giảng viên đứng lớp MBA Nguyễn Đông Triều 0708972416.