Go to Top

Lớp Tư duy phản biện – Greenfeed

Có vẻ như dạo này lớp học được ưa chuộng nhất là Tư duy phản biện.

Trao đổi và học hỏi tại lớp học của Mr Triều.
Liên hệ hợp tác đào tạo: Anh Nguyễn Đông Triều 0708972416

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.