Go to Top

Lớp chiến lược Marketing cho Doanh nghiệp

Marketing trong thời đại 4.0 là như thế nào?
Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Thách thức và cơ hội trong kĩ nguyên số?
Xây dựng một đội ngũ Marketing có khó khăn không, trước đây doanh nghiệp chưa từng có một đội ngũ chuyên làm?…

Chúng tôi cung cấp những khóa học về Marketing, Kỹ năng, Tư duy phản biện,… Mới đây là lớp chiến lược Marketing cho công ty VCCI.

Liên hệ hợp tác đào tạo

Mr Nguyễn Đông Triều 0708972416

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.