Go to Top

Lớp tư duy phản biện dành cho quản lý cấp trung – VCCI

Tư duy phản biện – Một kỹ năng quan trọng nhưng lại thiếu trầm trọng đối với xã hội Việt Nam hiện nay. Tư duy phản biện giúp bạn nhìn nhận một vấn đề đa chiều hơn với nhiều màu sắc khác nhau để tìm ra hướng giải quyết sáng tạo và thấu đáo nhất.

“Sự phản biện chính là động lực và con đường giúp chúng ta tìm ra chân lý”

Liên hệ đào tạo:

Mr Nguyễn Đông Triều 0708972416

Hoặc Ms Hồng Yến 0354959530

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.